දේශපාලන මැදිහත්වීම නිසා තමන්ගේ නිර්මාණ ශක්තිය හීන කර ගන්නවා ඒක ගැටළුවක් - ලක්බිම / ජනවාරි 28