සමාජය තුළ මහසමයම සාකච්ඡා වුණොත් ඇති - මව්බිම / ජනවාරි 28