මහසමයම කලාවත් ප්‍රේක්ෂකයනුත් බේරා ගැනීමේ උත්සාහයක් - රසඳුන / ජනවාරි 28