නවතම පර්යේෂණ කෘති දෙකක් එළිදකී

මහාචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල ලියූ නවතම පර්යේෂණ කෘති යුගලය ''වෙස් මුහුණ සහ විෂ්පෞරුෂායණය'' සහ ''මහ සමයම හා එටික් නාට්‍යවේදය ''නමින් නිකුත් විය. වෙස් මුහුණු පොතට ස්වභාව ධර්මය හා වෙස් මුහුණු චිකිත්සක වෙස් මුහුණු නිර්මාණාත්මක විද්‍යාව භූත මන්ත්‍රණ වෙස් මුහුණු හා වේදිකානාට්‍ය යනුවෙන් පරිච්ඡේද රැසකින් ද ඡායාරූපවලින් ද යුක්තය.

මහාසමයම කෘතිය ත්‍රමූර්තිය හා අමරණීය පදාර්ථ නිර්මාණවාදය හා මහා පිපිරු, ආකෘතිය,යාතුකර්ම,මහසමයම,එමික් නාට්‍යවේදය, ඇතුළු පරිච්ඡේද රැසක් ඇතුළත් ය. මෙම කෘති යුගල ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං හි ''සුරස'' පොත් ය.