මහසමයම නෙළුම් පොකුණට හොඳ වුවත් හැරවුම් ලක්ෂයක් නොවේ - ලක්බිම 04.03.2013

Read 1450 times